Skip navigation

Manglende måleraflæsninger gennem flere år

Afgørelse

24. juni 2010

Regningsklage ▪ Klage over forbrugets størrelse ▪ Manglende måleraflæsninger gennem flere år - Manglende lineær beregning af efterregulering ▪ Afbrydelse af elforsyningen uden oplysning om eksakt lukkedato.

AFGØRELSE

Indklagede, SEAS-NVE Net NS & SEAS-NVE Strømmen A/S, skal fortsat foretage en forholdsmæssig, lineær fordeling af forbruget på de enkelte afregningsår og herefter beregne kravet ved anvendelse af enhedspriserne for det enkelte afregningsår. Klager fritages fortsat for at betale morarenter, rykker- og betalingsgebyrer samt andre inkasso- og inddrivelsesomkostninger, i perioden forud for denne afgørelse, således at indklagede inden 30 dage skal kreditere disse beløb i det omfang, der er debiteret klagers konto.

Endvidere skal indklagede fortsat kreditere eventuelle opkrævede lukke- og genåbningsgebyrer. Herefter skal indklagede således udarbejde en ny regning efter disse principper og sende den med indbetalingskort klager, Jonna Vibeke Hansen. 

 

SAGSRESUMÉ

Klagen angår en ekstraopgørelse for perioden 16.7.2007-15.12.2008 for et forbrug på 50.595 kWh med betalingsdato den 5. januar 2009. Opkrævningen vedrører reelt en opgørelse af dels forbruget for perioden og dels en efterregulering for perioden tilbage fra den 20. juli 2003. Efterreguleringen er forårsaget af, at klager som følge af de manglende aflæsninger af elmåleren er blevet afregnet på baggrund af et skønnet forbrug. Ved indklagedes efterregulering har indklagede ikke foretaget en lineær prisberegning for de enkelte forbrugsår, men tariferet efterreguleringen med det seneste forbrugsårs tariffer.

Klager har tidligere betalt følgende opgørelser baseret på et skøn:
21.7.2003-15.7.2004
16.7.2004-15.7.2005
16.7.2005-15.7.2006
16.7.2006-15.7.2007
Klager har i den samlede periode haft et elforbrug på 92.741 kWh. Henholdsvis den 25. februar og 21. april 2009 fremsendte indklagede rykkerskrivelsenr. 1 og 2.

Den 13. maj 2009 afbrød indklagede herefter for strømmen. Indklagede har fremsendt kopi af lukkemeddelelse til ankenævnet og oplyst, at denne mangler dato for afbrydelsen, da en sådan vil blive påført den dag, indklagede er derude. Klagen blev indbragt for indklagede ved klagers advokats brev af 4. marts 2009. Advokaten bemærkede, at den påklagede faktura ikke anerkendes, og at indklagedes opgørelse af elforbruget er forkert. Indklagede redegjorde herefter i brev af 13. marts 2009 for det opkrævede forbrug. Ved brev af 5. maj 2009 stillede klagers advokat spørgsmål ved det fakturerede forbrug. Ved klageformular modtaget den 19. maj 2009 indbragte klager herefter sagen for Ankenævnet.

 

Læs afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 24. juni 2010

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0615

Sidst opdateret: 24. juni 2010

Stempel