Skip navigation

Leveringsbestemmelser ▪ Opkrævning af lukke- og genåbningsgebyr som betingelse for at kunne få el i lejet lejlighed - Udlejer ej indtrådt som kunde i selskabet i mellemperioden.

Afgørelse

08. juli 2009

Klagen omhandler opkrævning af lukke- og genåbningsgebyr som betingelse for at få el i en lejet lejlighed.

AFGØRELSENS KONKLUSION

Ankenævnet kan ikke give klager, medhold i det fremsatte krav over for indklagede, Energi Randers Net A/S & Energi Randers Forsyningspligt A/S v/ Energi Randers Holding A/S, om tilbagebetaling af lukke- og genåbningsgebyr.

 

SAGSRESUMÉ

Klagen angår opkrævning af lukkegebyr på 375 kr. ekskl. moms (468,75 kr. inkl. moms), som klager har måt­tet betale i forbindelse med indflytning i nyt lejemål som be­tin­gel­se for elleverancer fra indklagede.

 

Klager er endvidere blevet opkrævet et genåbningsgebyr på 375 kr. ekskl. moms (468,75 kr. inkl. moms), som ligeledes vil indgå i denne sag.

 

Ved brev af 22. december 2008 rettede klagers advokat henvendelse til indklagede. Advokaten anmodede om, at det opkrævede og betalte lukke- og genåbningsgebyr på kr. 843,75, som var en betingelse for, at klager kunne få leveret el til lejligheden, blev tilbagebetalt inden 10 dage.

 

Indklagede besvarede henvendelsen ved en fax den 5. januar 2009. Indklagede bemærkede blandt andet, at klager havde overtaget en lejlighed, hvis installation var afbrudt, og at ejeren således over for indklagede havde foranlediget, at aftalen om netbenyttelse var ophørt. Indklagede henledte herefter opmærksomheden på, at den helt ordinære og selvfølgelige aftaleretlige forudsætning om, at den, der får overdraget en rettighed, ikke kan vinde større rettighed, end overdrageren. Indklagede anbefalede endelig advokaten at rette henvendelse til ejeren af ejendommen som den, der har udlejet en lejlighed uden eltilslutning.

 

Advokaten erklærede sig i brev af 27. februar 2009 uenig i indklagedes betragtninger og påpegede, at der efter leveringsbestemmelserne ikke er grundlag for at afkræve klager det gebyr, der er påløbet ved, at installationen i sin tid blev lukket foranlediget af udlejers forhold.

 

Ved brev af 5. marts 2009 henviste indklagede til fax af 5. januar 2009 og opfordrede advokaten til at rette henvendelse til udlejer for at få dækket klagers udlæg.

 

Ved brev af 19. marts 2009 indbragte advokaten på vegne af klager herefter sagen for ankenævnet.

 

Hent afgørelsen her (pdf)

 

 

Dato for afgørelse:: 08. juli 2009

Sagsnummer:: 1920-0101-0589

Sidst opdateret: 08. juli 2009

Stempel