Skip navigation

Aftaleindgåelse - Fuldmagt - Flytteregning

Afgørelse

03. juni 2009

Aftaleindgåelse - Fuldmagt - Flytteregning - Udlejers tilmelding af kommende lejer som forpligtende kunde - Manglende fuldmagt fra lejer til udlejer - Velkomstbrev udsendt, men returneret af Post Danmark

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager indgik den 28. april 2008 en lejekontrakt med Randers Boligudlejning af 1940 om leje af en beboelseslejlighed på 61 m2 efter BBR på adressen Sjællandsgade ……… i Randers. 
Samme dag sender boligforeningen en ”Meddelelse om flytning” til Energi Randers om, at nuværende lejer fraflytter og klager indflytter pr. 15. maj 2008. Der gives ingen oplysninger om aflæste målerstande, ligesom boligforeningen kun anfører klager med den lejede adresse, ikke den aktuelle adresse, som boligforeningen kendte og har angivet på lejekontrakten.

Indklagede oprettede herefter klager som kunde hos Energi Randers Net A/S, & Energi Randers Forsyningspligt A/S, da Randers Boligforening af 1940 altid selv har til- og frameldt deres lejere overfor indklagede.

Indklagede sendte 16. maj 2008 en acontoregning for perioden 15.05.2008 - 30.06.2008 på 723,34 kr. til klager på den tilmeldte installationsadresse.

Velkomstbrev til klager blev sendt 26. maj 2008 til den tilmeldte adresse.

Den 28. maj 2008 modtog indklagede regningen retur fra Post Danmark, hvorefter regningen blev leveret på installationsadressen af en medarbejder.

19. juni 2008 kom velkomstbrevet retur fra Post Danmark.

Den 6. juni 2008 modtog indklagede brev fra klagers udlejer om, at klager fraflyttede installationsadressen pr. 15.06.2008 (bilag 3).

Da den ny tilflytter havde indflytningsdato den 15. juni 2008, blev klagers fraflytningsdag fastsat til den 14. juni 2008. Indklagede aflæste klagers elmåler den 13. juni 2008 med en målerstand på 18.310 kWh.

Indklagede sendte en flytteopgørelse af 18.06.2008 på 199,58 kr. for et forbrug på 5 kWh i perioden fra den 15. maj til den 14. juni 2008, og klagers tilflytningsmålerstand på 18.305 kWh var oplyst af den tidligere lejer ved fraflytningen. Den ikke-betalte acontoregning blev på flytteopgørelsen an­nul­leret

Den 1. juli 2008 modtager indklagede flytteopgørelsen retur fra boligforeningen, da klager havde afleveret den til boligforeningen med besked om, at klager nægtede at betale regningen.

Den 2. juli 2008 fremsendte indklagede igen flytteopgørelsen til klager, da indklagede mente, at klager hæftede for forbrug og abonnement i perioden 15. maj - 14. juni 2008.

Den 15. juli 2008 skrev klager til indklagede og meddelte, at flytteopgørelsen ikke ville blive betalt, da han aldrig havde tilmeldt sig som kunde og dermed indgået nogen aftale med indklagede. Han oplyste også, at han til boligforeningens medarbejder, der opfordrede ham til at tilmelde sig Energi Randers, at han i stedet agtede at købe strøm hos ELRO.

Indklagede bemærkede i brev af 16. juli 2008, at selvom klager ønskede at købe el fra ELRO, skulle klager være tilmeldt indklagedes netselskab, der opkræver betaling for benyttelse af elnettet samt alle afgifter til staten. Endvidere kan et sådant skift ifølge markedsreglerne kun foretages med løbende måned + én måned.

Klagen blev gentaget i skrivelse af 7. august 2008.

Indklagede sendte ”Rykker 1” den 14.08.2008 på 299,58 kr. inkl. rykkergebyr på 100 kr. (bilag 5).

Herefter rettede klager henvendelse til Ankenævnet for Energiområdet.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Indklagede har efter det oplyste oprettet klager som kunde hos Energi Randers Net A/S og Energi Randers Forsyningspligt A/S, idet Randers Boligforening af 1940 efter sædvanlig praktisk sædvane har foretaget til- og framelding af deres lejere.

Uanset at den anvendte fremgangsmåde er meget almindelig på elforsyningsområdet og i de fleste situationer er en meget praktisk fremgangsmåde, finder nævnet, at fremgangsmåden i sig selv ikke statuerer et aftaleretligt bindende kundeforhold mellem lejer og elforsyningsselskab uden at lejer accepterer aftalen fx ved at betale fremsendte regninger.

Mod klagers benægtelse, og da det ikke fremgår af lejekontrakten mellem klager og boligforeningen, finder nævnet, at boligforeningen ikke havde fuldmagt til at forpligte klager. Da klager i øvrigt ikke har taget lejemålet i besiddelse, og dermed aktivt forbrugt elektricitet på installationsadressen har klager heller ikke på denne måde indirekte etableret eller stiltiende accepteret en kontraktlig forpligtelse til at betale for netabonnement og forbrug af elektricitet.

På denne baggrund kunne elselskabet ikke kræve noget beløb betalt af klager.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 03. juni 2009

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0528

Sidst opdateret: 03. juni 2009