Skip navigation

Typisk regningsklage - krav til forbrugerens bevis for, at målt forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug

Afgørelse

13. marts 2009

Indsigelse om for højt forbrug i lejlighed på 63 m2

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klagen er foranlediget af "Årsopgørelse for el" af 01.10.2007 for perioden fra den 28. september 2006 til den 24. september 2007 for betaling af et opgjort elforbrug på 3.331 kwh. Selve årsopgørelsen lød på 2.301,96 kr. 
Klager reklamerede over størrelsen af det opgjorte elforbrug henset til, at installationsadressen var beboet af én person og udgjorde 63 m2.

Årsregningen for den efterfølgende periode fra 25. september 2007 til den 30. september 2008 har vist et årsforbrug på 3.623 kwh.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen.
Efter elforsyningslovens § 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren.

I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår ("netbenyttelsesaftalen"), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet.
I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår ("leveringsbetingelser"), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der er så er indgået en egentlig skriftlig kontrakt med.

For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og er reguleret af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven.
Ankenævnet bemærker, at klager ikke har fundet behov for at få måleren undersøgt, og at der i øvrigt ikke har foreligget omstændigheder, som kan tyde på, at der skulle være fejl på måleren.
Klagen vedrører et beløb på 7.678,64 kr. til betaling for elforbrug på 3.331 kWh indeholdt i årsopgørelse for perioden 28. september 2006 - 24. september 2007. Selve årsopgørelsen lød på 2.301,96 kr.
Udgangspunktet efter nævns- og retspraksis er, at når der ikke er tegn på målerfejl, påhviler det den forbruger, der påstår, at det målte forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, at dokumentere eller sandsynliggøre denne påstand.

Under hensyn hertil finder nævnet, at klager ikke har dokumenteret, at der er fejl ved måleren eller på anden måde sandsynliggjort, at det fakturerede forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug.
Nævnet kan derfor ikke give klager medhold den fremsatte klage.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 13. marts 2009

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0462

Sidst opdateret: 13. marts 2009