Skip navigation

Kompetence - Aftale om fiberkabel i forbindelse med kabellægning af elforsyningen

Afgørelse

19. januar 2009

Kompetence - Aftaleindgåelse - Manglende information i forbindelse med kabellægning af luftledning - Skydning af fiberrør alene til masten i skellet frem for ind til huset

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager blev informeret om, at elforsyningsselskabet ville fjerne gamle luftledninger og i stedet nedgrave jordkabler for at undgå strømafbrydelser som følge af stormvejr. Indklagede oplyste, at man ville starte med en omlægning af luftstikledningerne og anbefalede klager at få udskiftet husets luftstikledning med et jordkabel.

Den 20. juni 2007 indgik parterne en aftale om kabellægning af luftledninger, og stikledningen blev overdraget til indklagede.

Den 19. og 20. september 2007 foregik en skriftlig korrespondance mellem klager og indklagede vedrørende fremføring af fibernet, der skulle være aftalt i forbindelse med aftalen om kabellægningen.

ANKENÆVNETS KOMPETENCE I RELATION TIL ”ANDRE VARER”  

Ankenævnets vedtægter indeholder i § 1 følgende om nævnets kompetence:
§ 1. Ankenævnet behandler civilretlige tvister mellem private forbrugere og energiselskaber.
Stk. 2. Ankenævnet behandler klager fra private forbrugere vedrørende forbrugeraftaler om køb og levering af el, gas og varme samt andre varer og tjenesteydelser i forbindelse hermed. Den private klager skal stå i direkte kundeforhold med det energiselskab, der klages over.

Stk. 6. Hvis køb af en vare eller tjenesteydelse er betinget af indgåelse af en aftale om en energiydelse, og klagen hovedsageligt vedrører el, gas eller varme, kan ankenævnet også behandle eventuelle spørgsmål, der vedrører varen eller tjenesteydelsen.

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Efter § 1, stk. 6, i ankenævnets vedtægter kan nævnet, hvis køb af en vare eller tjenesteydelse er betinget af indgåelse af en aftale om en energiydelse, og klagen hovedsageligt vedrører køb og levering af el, gas eller varme, også behandles eventuelle spørgsmål, der angår varen eller tjenesteydelsen.

Som sagen foreligger oplyst angår sagen en aftale om nedlæggelse af fibernet fra tilslutningspunkt og til klagers ejendom i forbindelse med kabellægning af elforsyningen i området.

Der har i nævnet ikke kunnet opnås enighed om ankenævnets kompetence i denne sag.

4 nævnsmedlemmer (Poul Gorm Nielsen, Niels-Ole Bjerregaard, Lis Holst Andersen og Jan Johansen) er af den opfattelse, at den påklagede aftale ikke kan anses for at være ”betinget” af levering af el, uanset at aftalen er indgået med indklagede i forbindelse med tilrettelæggelse af kabellægningen af elforsyningen fra tilslutningspunktet og til klagers ejendom.

Som følge heraf er ankenævnet efter disse nævnsmedlemmers opfattelse ikke kompetent til at behandle sagen. Klager må i givet fald henvises til at søge tvisten afklaret ved anlæggelse af civil retssag.

1 nævnsmedlem (Regitze Buchwaldt) finder, at aftalen med indklagede som nettransmissionsselskab om samtidig nedlægning af fibernet er så tæt forbundet med kabellægning af elforsyningen, at nævnet er kompetent til at behandle klagen i denne sag.

I overensstemmelse med flertallets opfattelse afviste nævnet at behandle klagen.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 19. januar 2009

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0428

Sidst opdateret: 19. januar 2009