Skip navigation

Netselskab kan kun kræve depositum beregnet af selve netydelsen ved genetablering af elforsyningen

Afgørelse

19. december 2008

Nægtelse af afdragsordning - Betingelser og procedure for genåbning af elforsyningen

Af hvilket beløb skal netselskabet beregne depositum, når kunden har en aftale med et elhandelsselskab

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Kravet størrelse
Sagen vedrører et betalingskrav for elforbrug, der tager udgangspunkt i:

Årsopgørelse - faktura nr. 170019393  af 4. maj 2006 for elforbrug i perioden 13.07.2005 - 15.04.2006 - på 15.538,79 kr. Endvidere fremgår det, at der yderligere skyldes et beløb på 6.548,62 kr., i alt 22.087,41 kr.
Betalingsaftale af 30. maj 2006 for afdrag af gælden på 15.538,79 kr. fra årsopgørelsen med tillæg af gebyr på 100 kr. samt renter på 590,92 kr.
Årsopgørelse - faktura nr. 100101821 af 18. maj 2007 for elforbrug i perioden 16.04.2006 - 15.04.2007 på 866,53 kr. med tillæg af skyldigt beløb fra tidligere, i alt et betalingskrav på 20.263,28 kr.
På restanceopgørelse af 18.07.2007 er den samlede gæld opgjort til 20.747,91 kr.

På kontooversigt pr. 17.07.2008 er den aktuelle, skyldige saldo opgjort til 22.556,16 kr.

Øvrigt klagepunkt
Endvidere omhandler sagen, at klager ikke kan få aftalt en ny rimelig afdragsordning samt proceduren og pris for retablering af afbrudt elforsyning.

Omstændigheder
Klager og hendes mand havde i en periode boet fast i ægteparrets sommerhus. Efterfølgende fik parret en stor efterregning.

Klager indgik en afdragsordning med indklagede. Klager havde dog ikke et arbejde og kunne af økonomiske årsager ikke klare at betale aftalens månedlige afdrag på 1.622,96 kr.

Da aftalen ikke blev overholdt, afbrød indklagede for elforsyningen, og ægteparret har siden klaret sig med egen strømforsyning via en generator.

Klagers mand er siden blevet syg, og klager har derfor ønsket at få retableret forsyningen.

Klager har forespurgt om muligheden for at indgå en ny afdragsordning. Da klager nu har fået et arbejdet, ville hun bedre være i stand til at betale afdrag.

En ny ordning er blevet afvist af indklagede, som dog under klagesagens forløb har indvilliget i at indgå en ny aftale. Det er dog stillet som forudsætning, at klager betaler alle afdrag eller stiller sikkerhed i form af depositum, før indklagede vil retablere elforsyningen.

Indklagede har sat depositum til kr. 8.850,00 svarende til ½ års forbrug (5.000 kWh á kr. 1,77).

Klager har fundet en alternativ elleverandør og har stillet sig uforstående over for, at hun ikke kan få retableret sin forsyning.

Uddrag af »SEAS-NVE’S LEVERINGSBETINGELSER«

9.3 Overskridelse af betalingsfrist, restance-procedure og afbrydelse

Er en regning ikke betalt ved betalingsfristens udløb, fremsender SEAS-NVE en betalingspåmindelse med ny en betalingsfrist. Der opkræves gebyr for denne betalingspåmindelse.

Overskrider kunden betalingsfristen i betalingspåmindelsen, fremsender SEAS-NVE et inkassovarsel med en ny betalingsfrist. I inkassovarslet bliver det oplyst, at det skyldige beløb vil blive forsøgt inkasseret ved et inkassobesøg. Det fremgår af inkassovarslet, at et inkassobesøg kan undgås, hvis kunden senest på den i inkassovarslet angivne sidste rettidige betalingsdato:

  • betaler det i varslet opgjorte beløb med påløbne omkostninger eller
  • træffer aftale om en betalingsordning for det i inkassovarslet opgjorte beløb med påløbne omkostninger eller
  • stiller sikkerhed for betalingen for fremtidig ellevering. I dette tilfælde vil det skyldige beløb blive inddrevet ved ekstern inkassobehandling.

Der opkræves gebyr for dette inkassovarsel.

Overskrides betalingsfristen i inkassovarslet, gennemfører SEAS-NVE et inkassobesøg. Hvis det skyldige beløb ikke betales, eller der ikke kan stilles sikkerhed, afbrydes elforsyningen. Det skyldige beløb vil blive inddrevet ved ekstern inkassobehandling. Kunden skal betale omkostningerne til inkassobesøg, en eventuel afbrydelse, ekstern inkassobehandling og gentilslutning.

SEAS-NVE opkræver renter i henhold til Renteloven.

SEAS-NVE har ret til at afgive betalingsanmærkninger til kreditoplysningsbureauer.

Restanceproceduren gennemføres i henhold til “Vejledning om restanceinddrivelse”, der kan fås ved henvendelse til SEAS-NVE.

9.4 Sikkerhedsstillelse

SEAS-NVE er berettiget til at forlange kontant depositum eller anden form for sikkerhedsstillelse for betaling for fremtidig ellevering, når SEAS-NVE i den konkrete situation vurderer, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalingskrav kan blive uerholdelige.

I SEAS-NVE’s vurdering kan indgå kreditanmærkninger i anerkendte kreditoplysningsbureauer eller det forhold, at kunden ikke kan identificeres i Folkeregistret. For erhvervsdrivende og boer kan SEAS-NVE lægge en særlig vurdering til grund.

Krav om depositum fremsættes skriftligt med oplysning om sidste rettidige betalingsdato. Beløbets størrelse fastsættes ud fra en individuel vurdering af, hvad der er nødvendigt for at undgå tab.

Et kontant depositum forrentes ikke. En evt. rente, som SEAS-NVE opnår af beløbet, dækker de omkostninger, der er forbundet med administrationen af det kontante depositum. En anden form for tilstrækkelig sikkerhed kan være en anfordringsgaranti udstedt af en anerkendt bank.

Undlader kunden at stille en krævet sikkerhed, har SEAS-NVE ret til at afbryde forsyningen.

Eventuelle følger af en afbrydelse af elleveringen er SEAS-NVE uvedkommende.

SEAS-NVE frigiver en stillet sikkerhed, når kunden igennem et år har betalt rettidigt, medmindre SEAS-NVE i den konkrete situation på ny vurderer, at der er risiko for, at kunden kommer i restance, eller at betalingskrav kan blive uerholdelige.

I stedet for at stille krav om sikkerhed kan SEAS-NVE vælge at tilbyde kunden at forudbetale elleveringen månedsvis eller kvartalsvis.

Omkostninger forbundet med administration af forudbetalingen skal betales af kunden.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Indledningsvis anføres det, at en kreditor ikke er forpligtet til at indgå betalingsaftaler og dermed yde kredit. Tilsvarende kan en forbruger ikke kræve en ny betalingsaftale i tilfælde af, at en tidligere betalingsaftale er misligholdt.

Nævnet lægger til grund, at klager har ønsket at indgå en købsaftale med et elhandelsselskab, der er uafhængig af indklagede. Under forudsætning af at klager indgår en sådan elhandelsaftale med en uafhængig elleverandør, kan indklagede som netselskab kun kræve et depositum, der svarer til et ½ års netabonnement og et ½ års nettarif.

Indklagede har således uberettiget afvist at genetablere elforsyningen til klager, idet størrelsen af det depositum, som indklagede kræver, ikke med rette kan afkræves, når indklagede også vil medregne prisen for elleveringen, selv om indklagede ikke skal levere elektriciteten.

Ud fra de givne oplysninger, herunder særligt det af indklagede selv angivne a conto forbrug, så må depositum fastsættes ud fra et a conto fastsat årsforbrug på 3.000 kWh svarende til 1.500 kWh gange nettariffen.

Indklagedes krav om et depositum på 8.850 kr. har således været urimeligt højt og har ikke gyldigt kunne afkræves af klager. Indklagede skal derfor retablere elforsyningen mod et depositum beregnet efter ovenstående principper.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 19. december 2008

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0482

Sidst opdateret: 19. december 2008