Skip navigation

Fritagelse for renter, gebyrer, inkassoomkostninger og øvrige uden- og indenretslige omkostninger

Afgørelse

19. december 2008

Stort elforbrug til trods for, at huset stod tomt under ombygning samt efterfølgende brand – Rentetilskrivning samt rykkergebyrer - Uberettiget overgivelse til retslig inkasso

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klagen vedrører flytteopgørelse faktura nr. 2200457067 af den 24. marts 2004 for perioden 1. oktober 2003 til 1. februar 2004 lydende på kr. 25.166,81 for 15.049 kWh. Forbruget angår installationsadressen x-vej i Kastrup, hvor klager ifølge CPR var tilmeldt i perioden 15.02.2000 - 01.02.2004.

Klager modtog en flytteopgørelse, der var langt større end forventet, efter at hun var fraflyttet ejendommen.

Klager henvendte sig først telefonisk og siden personligt hos det daværende selskab, som tog kopier af klagers kvitteringer. 

Klager mente ikke, at kravet var godtgjort og undrede sig over, at inkassofirmaet blev ved at sende regninger, rykkere og tilskrive renter. Indklagede har forklaret, via inkassofirmaet, at beløbets størrelse skyldtes, at klager ikke havde aflæst siden 2001. Således blev kontoen afregnet efter en aflæsning i oktober 2003.

Klager har ikke anfægtet selve aflæsningen, men protesterede over, at indklagede mente, at familien kunne have forbrugt så meget el i de pågældende år.  Ejendommen havde stået ubeboet i ca. 2 år grundet ombygning og siden grundet en brand.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Leverings- og kontraktretlige forhold
Efter elforsyningslovens § 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren.

I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transportydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende prisvilkår, som er anmeldt til Energitilsynet.

I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»leveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig skriftlig kontrakt med.

For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og reguleres af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. aftale- og købeloven.

Udgangspunktet efter nævns- og retspraksis er, at hvis der ikke er tegn på målerfejl, påhviler det den forbruger, der påstår, at det målte forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, at dokumentere eller sandsynliggøre denne påstand.

Under hensyn hertil finder nævnet, at klager ikke har dokumenteret, at der er fejl ved måleren eller på anden måde sandsynliggjort, at det fakturerede forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug.

Der er ingen indikationer for fejlvisning, ligesom kalibreringen ikke påviste fejl. Nævnet lægger til grund, at måleren har været intakt efter branden og har målt elforbruget i forbindelse med genopbygningen. Herefter må nævnet tage udgangspunkt i, at det målte elforbrug i denne sag reelt også må anses for at være foretaget. Nævnet kan derfor ikke give klager medhold i den fremsatte klage om at få reduceret flytteregningens opgørelse af elforbruget.

Nævnet har konstateret, at klager indsendte selvaflæsningskortet for sent, og at indklagede ikke reagerede på den indsendte måleraflæsning og foretog en korrekt beregning af det faktiske forbrug, men opretholdt afregningen for et skønnet forbrug.

Det er nævnets opfattelse, at et energiselskab ikke kan nægte at lægge en indberettet målerstand til grund for afregningen, blot fordi forbrugsaflæsningen er indsendt for sent. Energiforsyningsvirksomheden har derfor efter klagers indsendelse af selvaflæsningskortet været forpligtet til at foretage en efterregulering af klagers elforbrug, i det omfang de indberettede forbrugsoplysninger om det reelle elforbrug berettigede hertil. Energivirksomheden kunne dog beregne et gebyr til dækning af omkostningerne herved.

Klager har fremsat indsigelser mod kravet og bedt om målerundersøgelse. Dette sad indklagede overhørig og målerundersøgelsen blev først foretaget i forbindelse ankenævnsbehandlingen. Nævnet finder herefter, at indklagede uberettiget har oversendt det bestridte betalingskrav til inkasso. Indklagede har ikke klarlagt kravet overfor skyldneren før oversendelsen til inkasso.

Nævnet finder derfor at indklagede har handlet i strid med inkassolovens § 10, stk. 2 hvoraf det fremgår at det i påkravsskrivelsen tydeligt skal angives al­le oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen. Nævnet finder derfor, at klager skal fritages for betaling af be­taling af de påløbne inkassoomkostninger herunder såvel udenretlige som indenretlige inkassoomkostninger. Indklagede må derfor selv betale inkasso- og advokatudgifter.

Rykkergebyrer og morarenter
Efter rentelovens § 3, stk. 1, skal der betales rente fra forfaldsdagen, hvis denne er fastsat i forvejen. Efter stk. 3 skal der dog tidligst betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, hvor skyldneren var i stand til at indhente de oplysninger, som må anses for nødvendige for at bedømme kravets berettigelse og størrelse. Endelig kan retten og dermed også et ankenævn efter stk. 5 i særlige tilfælde bestemme, at renten skal betales fra et tidligere eller senere tidspunkt.

Efter nævnets opfattelse har klager på grund af indklagedes forhold først ved ankenævnsbehandlingen fået de nødvendige oplysninger til bedømmelse af kravets berettigelse og størrelse. Nævnet fritager derfor klager for at betale morarenter og rykkergebyr.

Efter princippet i rentelovens § 3, stk. 5, har indklagede nu fastslåede betalingskrav derfor tidligst forfaldsdato 30 dage efter, at indklagede fremsender en ny betalingsanmodning i form af en faktura, der er opgjort uden renter, gebyrer og andre inkassoomkostninger, jf. rentelovens § 3, stk. 3. Herved fritages klager for at betale morarenter, rykker- og betalingsgebyrer samt andre inkasso- og inddrivelsesomkostninger, som er pålagt før denne afgørelses dato.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 19. december 2008

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0385

Sidst opdateret: 19. december 2008