Skip navigation

Manglende særskilt lukkevarsel - lukke- og genåbningsbebyrer kan ikke kræves betalt

Afgørelse

08. juli 2008

Regningsklage - Årsopgørelse langt større end sædvanligt - Uvarslet lukning af strømforsyning - Indklagede afvist betalingsordning - Forældelse

Kort resumé

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Sagen angår årsopgørelsen for elforbruger for perioden 01.02.2006 - 20.01.2007 med et betalingskrav på 8.612,09 kr.

Reelt angår sagen dog dels det nævnte årsforbrug, men dels også efterregulering af for lidt betalt forbrug siden februar 2001. 

Klager modtog årsopgørelse af 1. februar 2007 med krav om betaling af kr. 8.612,09, hvilket var langt højere end sædvanligt. 

Den 2. marts 2007 rettede klager henvendelse til indklagede, der samme dag forklarede, at størrelsen af årsopgørelsen beroede på, at klager ikke har indsendt måleraflæsninger siden 2002. Klagers a conto betalinger og skønnet forbrug havde derfor været sat for lavt, da indklagede ikke havde mulighed for at tilpasse dem efter det reelle forbrug. I denne årsopgørelse var der medregnet det, klager har betalt for lidt siden 2002. 

Den 5. marts rettede klager fornyet telefonisk henvendelse til indklagede, der gentog sin forklaring. 

18. marts 2007 sendte indklagede en rykker, der nu var tillagt rykkergebyr og morarenter.

29.04.2007 sendte indklagede en nu rykker med trussel om lukning af forsyningen. Yderligere gebyrer og renter er blevet tillagt. 

13.06.2007 blev der lukket der for strømmen på klagers adresse. Ifølge klager var der er ikke på forhånd varslet herom eller fremsendt rykkerskrivelser. 

Den 14. juni 2007 tog klager kontakt til en advokatvagt, som på klagers vegne skriftligt tog kontakt til indklagede. 

Den 15. juni 2007 kunne indklagede oplyse, at der var fremsendt rykkerskrivelser af den 18. marts samt den 29. april 2007. Endvidere oplyste indklagede, at man den 13. juni 2007 havde talt telefonisk med klagers bror og underrettet om det skyldige beløbs størrelse, om advarselsbrevene samt om baggrunden for årsopgørelsens størrelse. 

Ifølge klager har indklagede den 13. juni 2007 ikke talt med hendes bror, men en bekendt af hende. Det var blevet oplyst, at hele gælden skulle betales, før genåbning af strøm kunne ske, samt at en afdragsordning ikke kunne komme på tale. 

I klagers klagebrev af den 19. juni 2007 til Energitilsynet (der er videresendt til nævnet) oplyste klager, at hun dels havde indsendt måleraflæsninger og dels havde hun ved adskillige lejligheder haft kontakt med Nesa, da hun ønskede at få sin måler undersøgt. Nesa undersøgte dog aldrig elmåleren. 

Klager var endvidere utilfreds med, at indklagede forlangte at få beløbet på en gang i stedet for i fem rater svarende til de 5 år, hvor der ifølge indklagede ikke var indsendt aflæsninger. 

Ifølge indklagede var årsagen til, at klagers forslag om en afdragsordning blev afvist, var at klager i første omgang standsede betalingen af årsopgørelsen.

Mod betaling af depositum på 3.000 kr. blev der genåbnet den 29.06.2007.

I brev af den 7. juli 2007 bad klager indklagede om udsættelse af aftale vedrørende afdragsordning, indtil hun havde haft lejlighed til at tale med sin advokat.

Klager modtog intet svar og genfremsendte derfor brevet med følgeskrivelse tidligt den 20. juli. 

Dette brev krydsede indklagedes rykkerskrivelse af den 15. juli 2007 (på i alt 9.241,26 kr.). 

Klager har tilvejebragt kopi af årsopgørelse for 2005/2006, hvoraf det fremgår, at den seneste aflæsning er skønnet. Klager fik tillige meddelelse om, at hun havde et beløb til gode. 

I breve af 24.07.2007 og 02.08.2007 har indklagede tilbudt en afdragsordning. 

Klagers advokat bad i brev af den 16. august 2007 om en tydelig opgørelse af indklagedes samlede krav med begrundelser, da advokaten mente, at de modsatrettede informationer til klager måtte være udtryk for uorden hos indklagede med deraf følgende mulighed for, at indklagedes krav mod klager var fejlbehæftet. 

Indklagede har oplyst til nævnet, at der er mulighed for at få måleren testet på et uafhængigt værksted, samt at klager to gange, henholdsvis den 24. juli samt den 3. august 2007, var blevet tilbudt afdragsordninger. 

Indklagede har tillige oplyst, at man har foretaget en prisdifferentiering for perioden 2002-2007. 

Ifølge indklagede var klagers gennemsnitlige forbrug i samme periode 3117 kWh, hvilket var helt normalt ifølge indklagedes skema over gennemsnitligt forbrug. 

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen.

Kontraktforholdet
Kontraktforholdet mellem den enkelte slutbruger og elforsyningsselskabet er reguleret dels af elselskabets til Energitilsynet anmeldte le­ve­rings­be­tin­gel­ser, dels af den til enhver tid gældende el­for­sy­nings­lov, samt af andre relevante love.

Efter elforsyningslovens § 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt. Bestemmelsen indebærer, at en elforbruger, der forbruger el, herefter har indgået et kundeforhold med et for­sy­nings­plig­tigt elselskab i henhold til de an­meld­te le­ve­rings­be­tin­gel­ser, ligesom der er pligt til at betale for den forbrugte elektricitet.

Ankenævnet bemærker, at energiselskabet ikke har fundet behov for at få måleren undersøgt, og at klager ikke har accepteret at skulle betale for en sådan undersøgelse. Ankenævnet bemærker endvidere, at der ikke i øvrigt har foreligget omstændigheder, som kan tyde på, at der skulle være fejl på måleren.

Forbrugets størrelse
Indklagede har efter det oplyste alene aflæsninger på 36.954 kWh fra 6. februar 2001 og en på 53.813 kWh fra den 20. januar 2007. Det giver et gennemsnitligt årligt forbrug på 2.810 kWh, og nævnet må efter det oplyste lægge til grund, at klagers gennemsnitlige forbrug af el må antages at have udgjort ca. 2.810 kWh pr. år.

Udgangspunktet efter tidligere administrativ praksis og retspraksis er, at hvis der ikke er tegn på målerfejl, påhviler det den forbruger, der påstår at det målte forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, at dokumentere eller sandsynliggøre denne påstand.

Under hensyn hertil finder nævnet, at klager ikke har dokumenteret, at der er fejl ved måleren eller på anden måde sandsynliggjort, at det fakturerede forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug. Nævnet kan derfor ikke give klager medhold den fremsatte klage.

Rykkerskrivelse
Ifølge den nyeste retspraksis, senest i en dom fra Højesteret (Ugeskrift for Retsvæsen, år 2007 side 2791) og nævnets tilsvarende praksis er det tilstrækkeligt som bevis for fremkomst af en skrivelse, at den erhvervsdrivende kan fremlægge kopi af det afsendte brev, samt at pågældende brev ikke er kommet retur til afsender.

Indklagede har i sagen fremlagt kopi af rykkerskrivelser af henholdsvis den 18. marts 2007, den 29. april 2007 og den 15. august 2007. Indklagede har dermed løftet bevisbyrden for at have afsendt disse rykkerskrivelser.

Lukning af elforsyningen
Af ELFOR’s »Vejledende retningslinier for netvirksomheders regningsudsendelse og restanceinddrivelse« af 11. december 2003 fremgår følgende:

Inkassobesøg     6.
Er de under punkt 4 omtalte betingelser for at opretholde nettilslutningen/forsyningen ikke opfyldt, aflægges et besøg hos kunden med henblik på opkrævning af restancen. Netvirksomhedens repræsentant er bemyndiget til at afbryde nettilslutningen, såfremt betaling ikke opnås. Dette forudsætter, at kunden er blevet gjort bekendt med datoen for netvirksomhedens besøg.

Kunden får ved besøget oplysning om, at der er påløbet et gebyr for besøget, som er tilskrevet restancen.

Opnås ingen betaling, får kunden oplysning om:
-  at elleverandøren vil modtage besked om, at kundens installation ikke længere er tilsluttet nettet, og
-  at gentilslutning vil ske, når

a) restancen er betalt inden for en angiven frist, eller at
b) der inden for samme frist stilles sikkerhed for betaling af fremtidige netregninger ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, eller 
c) oprettes en betalingsordning, jf. punkt 3 medmindre inkassomeddelelsen er udsendt, fordi en tidligere indgået betalingsordning er blevet misligholdt (punkt 4).

Kommentar:
Med hensyn til indgåelse af betalingsordningen og fremskaffelse af sikkerhed for betaling af fremtidige netregninger kan der henvises til punkt 4’s kommentarer.

Foreligger der ved inkassobesøget misligholdelse af en allerede etableret betalingsordning vil kunden ikke kunne kræve, at der etableres en ny betalingsordning for at opnå gentilslutning til nettet.

Gebyr for inkassobesøget kan enten indgå i det særlige giroindbetalingskort, hvor restancen m.v. er påført eller påføres næste regning.

Efter gældende praksis, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 12. september 2001, skal kunden have et særskilt varsel, hvornår netvirksomheden agter at foretage besøg, således at kunden får mulighed for at dokumentere en eventuel betaling. Træffes kunden ikke hjemme, kan netvirksomheden den følgende dag foretage afbrydelse.

Netvirksomheden bør være opmærksom på, at er der dyrehold, skal politiet have forudgående meddelelse om den forestående afbrydelse. Endvidere skal netvirksomheden underrette de sociale myndigheder, hvor der er et eller flere børn i boligen, inden afbrydelse foretages.

I den nævnte afgørelse fra Energiklagenævnet af 12. september 2001 - j. nr. 97-2301-0021, abonnementsbetaling til Midtjysk Elforsyning - fremgår bl.a.: 

Energiklagenævnets bemærkninger
… Endvidere lægger flertallet til grund, at afbrydelsen af strømforsyningen den 7. september 1999 ikke var varslet på anden måde, end at det af betalingshenstandsmeddelelsen af 22. juli 1999 fremgik, at ved manglende overholdelse af aftalen ville forsyningsvirksomheden se sig nødsaget til - uden yderligere varsel - at aflægge et inkassobesøg med risiko for afbrydelse af elforsyningen, medmindre der blev betalt eller stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt elforbrug.

Det findes herefter urimeligt og i manglende overensstemmelse med pkt. 4 og 6 i de vejledende retningslinier for restanceinddrivelse, at Midtjysk Elforsyning i forbindelse med inkassobesøget på klagers bopæl uden fastsættelse af ny betalingsfrist og uden særskilt varsel afbrød strømforsyningen.

Herved afskar forsyningsvirksomheden reelt klager fra forinden afbrydelsen enten at dokumentere det skyldige beløbs betaling eller at stille sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug, uagtet det i retningsliniernes pkt. 4 - også for tilfælde, som omhandler misligholdelse af frivilligt forlig efter pkt. 3 - er anført, at der ”meddeles forbrugeren” bl.a. at forsyningen vil blive afbrudt, medmindre...”. Det bemærkes i den forbindelse, at en forsyningsafbrydelse må anses for et alvorligt indgreb på grund af de potentielle konsekvenser heraf, og at formålet med retningslinierne bl.a. er at give forbrugeren en reel mulighed for at forebygge forsyningsafbrydelse. Dette er tidligere fremhævet i Elprisudvalgets skrivelse af 5. maj 1982."

Energiklagenævnets afgørelse

Energitilsynets afgørelse af 2. marts 2001 ændres således, at den forsyningsafbrydelse, som Midtjysk Elforsyning har foretaget uden særskilt varsel, ikke findes at opfylde rimelighedskravet i elforsyningslovens § 6, stk. 3. …

Ankenævnet bemærker, at de nævnte rykkerskrivelser fra indklagede ikke opfylder kravet om præcis angivelse af dato for lukkebesøget. Indklagedes afbrydelse af elforsyningen til klager har derfor været uberettiget og får herefter den konsekvens, at indklagede må tilbagebetale opkrævede lukke- og genåbningsgebyrer, som således med urette er opkrævet.

Afdragsordning
Den sidste del af klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har afvist at lade klager indgå en afdragsordning.

I sagen har indklagede fremlagt kopi af breve med tilbud om afdragsordning af henholdsvis den 24. juli 2007 og 3. august 2007, og nævnet lægger herefter til grund, at klager har fået tilbudt afdragsordning. Klager kan derfor ikke få medhold i dette klagepunkt.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 08. juli 2008

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0347

Sidst opdateret: 08. juli 2008