Skip navigation

Elvandvarmer og cirkulationspumpe - Uhensigtsmæssig forbindelse

Afgørelse

01. juli 2008

Regningsklage - Klage over at faktureret forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug - Uhensigtsmæssig forbindelse mellem elvandvarmer og cirkulationspumpe

Kort resumé

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Klager driver et stutteri på hobbybasis. Det drejer sig om opstaldning af få heste og virksomheden påvirker ikke familiens elforbrug i væsentlig grad.

Klager modtog faktura nr. 728653 af den 22. marts 2007, som var langt større end hendes sædvanlige regninger. Årsopgørelsen for 2006/2007 var på 22.205 kWh. Klager stiller sig helt uforstående over for, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre at have så stort et forbrug i forhold til sædvanligt.

Ifølge klager har familien, siden de flyttede hertil i 2003, forbrugt ca. 8500 kWh per år.

Det var i sagen oplyst, at klagers oliefyr er tilkoblet en elvandvarmer og ved forkert brug eller indstilling, kan der opstå stort elforbrug, idet elvandvarmeren derefter forsøger at opvarme huset. For så vidt angik tilslutning af cirkulationspumpe til vandvandsvarmer havde klager hyret en elektriker, der meddelte, at det slet ikke kunne lade sig gøre i dette tilfælde. Indklagede afviser denne påstand, idet dette fænomen er almindeligt forekommende. Endvidere konstaterede indklagedes medarbejder ved sit besøg hos familien, at afbryderen til cirkulationspumpen sad umiddelbart nedenfor lyskontakten.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Kontraktforholdet mellem den enkelte slutbruger og elforsyningsselskabet er reguleret dels af elselskabets til Energitilsynet anmeldte le­ve­rings­be­tin­gel­ser, dels af den til enhver tid gældende elforsyningslov, samt af andre relevante love.
Efter elforsyningslovens § 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt. Bestemmelsen indebærer, at en elforbruger, der forbruger el, herefter har indgået et kundeforhold med et for­sy­nings­plig­tigt elselskab i henhold til de an­meld­te le­ve­rings­be­tin­gel­ser, ligesom der er pligt til at betale for den forbrugte elektricitet.
Tidligere har nævnet i en lignende sag udtalt følgende:

» Således som sagen foreligger oplyst, finder nævnet det for overvejende sandsynligt, at påklagede elforbrug må tilskrives en uhensigtsmæssig installation af en elvandvarmer eller manglende korrekt betjening af denne. Herved har elvandvarmeren - foruden at levere varmt vand - tillige overtaget en del af ejendommens opvarmning fra oliefyret. Disse forhold er omstændigheder, som indklagede ikke har indflydelse på.

Efter nævnets vurdering er der intet i sagen, der tyder på, at der har foreligget målerfejl. Det er således også konstateret, at ejendommens elforbrug er formindsket til et mere normalt forbrug, efter at cirkulationen fra elvandvarmeren er blevet afbrudt.

Da det herefter ikke på anden måde er sandsynliggjort, at det fakturerede forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, må nævnet lægge til grund, at det målte antal kWh er blevet forbrugt. Nævnet kan derfor ikke give klager medhold i den fremsatte klage. «

Udgangspunktet efter tidligere administrativ praksis og retspraksis er, at hvis der ikke er tegn på målerfejl, påhviler det den forbruger, der påstår at det målte forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, at dokumentere eller sandsynliggøre denne påstand.

Således som sagen foreligger oplyst, finder nævnet på denne baggrund, at forbruget må anses for at have fundet sted, og at forbrugets størrelse er opstået som følge af fejlindstilling af installationerne.

Nævnet kan derfor ikke give klager medhold i den fremsatte klage.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 01. juli 2008

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0306

Sidst opdateret: 01. juli 2008