Skip navigation

Elforbrug efter fraflytning på grund af brand

Afgørelse

04. april 2008

Betaling af elforbrug for en lejlighed i en brændt ejendom, hvor klager ikke kunne bebo lejligheden

Sagen vedrører "Slutopgørelse for perioden: 22. September 2003 - 31. Juli 2004" som opgjort den 12. august 2004 til betaling af kr. 6.512,06 for elforbrug på klagers tidligere adresse.
Indklagedes advokat har den 1. maj 2007 indgivet "Betalingspåkrav" til fogedretten i Kolding.
Retten i Kolding har hævet retssagen og henvist den til ankenævnet.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Nævnet finder, at indklagede som netselskab ved modtagelse af meddelelse om, at en ejendom med flere kundeinstallationer var brændt, straks eller uden unødigt ophold burde have indfundet sig på ejendommen med henblik på dels at kontrollere, at elforsyningsforholdene på stedet ikke indbød risiko for personer eller for skadeforvoldelse, dels at aflæse elmålerne og i øvrigt aktivt søge afklaret, om branden indebar, at de eksisterende kundeforhold var bortfaldet på grund af branden.

I en situation som den foreliggende finder nævnet ikke, at indklagede alene passivt kan henholde sig til netbenyttelsesaftalens regler om flyttemeddelelse. En forbruger, der udsættes for en brand, som medfører, at beboelsen må opgives, befinder sig i en force majeure lignende situation, hvor det ikke med nogen som helst rimelighed kan pålægges forbrugeren at foretage en flytteaflæsning af elmåleren. Her må netselskabet som ejer af elmåleren selv aktivt sørge for at indhente de fornødne brugsdata.

Ved at undlade at kontrollere installationsadressen og aflæse og plombere eller nedtage elmåleren, har indklagede bragt sig i en situation, hvor indklagede ikke med nogen tilstrækkelig sikkerhed kan dokumentere, at det forbrug, der senere er aflæst på elmåleren, også udelukkende er forbrugt af klager, eller om der kan have været et efterfølgende forbrug, som er klager uvedkommende.

Da indklagede ikke kan føre et fornødent bevis for, at det over for klager fakturerede forbrug også reelt er forbrugt af klager, har indklagede som kreditor ikke ført tilstrækkelig bevis for, om klager er rette debitor for hele eller dele af fordringen.

På denne baggrund giver nævnet derfor klager fuldt medhold i kravet om at blive helt fritaget for at betale det af indklagede fremsatte betalingskrav.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 04. april 2008

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0369

Sidst opdateret: 04. april 2008