Skip navigation

Erstatning blev ikke pålagt ved strømafbrydelse

Afgørelse

09. juli 2007

Erstatningsansvar - Stærkstrømslovens § 17 (culpa med omvendt bevisbyrde) - Erstatning (reparation) - Softicemaskines sammenbrud som følge af enten over- eller underspænding på tidspunktet for genetablering af strømmen efter strømafbry-delse på 1 fase

Kort resumé

KLAGENS INDHOLD OG FORLØB

Natten til lørdag den 29. april 2006 forsvandt strømmen på 1 fase i Langgade i Nykøbing F, da indklagede på grund af en sprungen sikring i stationen, havde en driftsforstyrrelse på forsyningsnettet. 

Klager har oplyst, at kl. 8.00 lørdag morgen var fejlen endnu ikke udbedret, og de maskiner som kunne køre på 2 faser, herunder softicemaskinen, fungerede normalt. Klager har endvidere oplyst, at det øjeblik, strømmen blev genetableret på den afbrudte fase, kom der en mærkelig lyd fra softicemaskinen og den lugtede brændt. Klager har endelig oplyst, at både viceværten og klagers lokale elektriker kan bekræfte dette. 

Klager har første gang rettet henvendelse til indklagede i brev af 3. maj 2006 og gjort opmærksom på skaden. Efterfølgende har der været en korrespondance mellem klager og indklagede om erstatningskravet.

§ 7 i le

§ 7. Ansvar
7.1 Ansvar generelt
SEAS-NVE’s ansvar for de ydelser, der leveres i henhold til disse leveringsbetingelser, er bl.a. reguleret af Købeloven, Stærkstrømsloven og Produktansvarsloven. Derudover er ansvaret reguleret af almindelige regler, der ikke er lovbestemt, men er funderet på retsgrundsætninger og retspraksis.
7.2 Ansvarsbegrænsning ved forsinkede eller mangelfulde ydelser
SEAS-NVE er alene ansvarlig for forsinkede ydelser, herunder strømafbrydelser, eller for mangelfulde ydelser, herunder spændings- og frekvensfald, hvis SEAS-NVE, eller nogen SEAS-NVE hæfter for, har handlet uagtsomt. SEAS-NVE er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, ligesom SEAS-NVE ikke er ansvarlig for tab af data.
SEAS-NVE’s erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til 5 mio. kr. pr. ansvarspådragende forhold. Ved erstatningens udmåling tages hensyn til genstandens slid og ælde.

7.3 Ansvarsbegrænsning ved produktansvar (skader på personer eller ting)

I det omfang ufravigelige regler i bl.a. Stærkstrømsloven og Produktansvarsloven ikke hindrer en begrænsning af SEAS-NVE’s ansvar, gælder følgende:

  • SEAS-NVE er i forhold til erhvervsdrivende alene ansvarlig, hvis det påvises, at skaden er forvoldt ved uagtsomhed hos SEAS-NVE eller nogen, SEAS-NVE hæfter for.
  • SEAS-NVE er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller tilsvarende indirekte tab, ligesom SEAS-NVE ikke er ansvarlig for tab af data.

SEAS-NVE’s erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til 5 mio. kr. pr. ansvarspådragende forhold. Flere skader opfattes i forhold til denne bestemmelse som én skade, hvis de udspringer af samme ansvarspådragende forhold. Ved erstatningens udmåling tages hensyn til genstandens slid og ælde.

7.4 Force majeure

SEAS-NVE er under alle omstændigheder ansvarsfri, hvis der indtræder force majeure eller force majeure-lignende situationer, herunder ledningsbrud på grund af en kombination af isbelægninger og vind, saltbelægninger på isolatorer, lyn, skypumper, orkaner eller andre naturkatastrofer, nedstyrtende genstande, edb-manipulation eller strejke. 

NÆVNETS AFGØRELSE OM KOMPETENCEN DEN 18. DECEMBER 2006

Nævnet traf den 18. december 2006 afgørelse i nærværende sag alene vedr. kompetencen. Ankenævnet fandt sig kompetent til at behandle klagen fra Butik NN mod SEAS-NVE A.m.b.A. 

Som sagen var forelagt nævnet, fandt nævnet ikke at kunne træffe realitetsafgørelse i sagen, da indklagede ikke var opfordret til efter stærkstrømlovens erstatningsbestemmelse at løfte bevisbyrden for, at skadelidte selv forsætligt eller uagtsomt har hidført skaden, eller at skaden ikke kunne have været afværget gennem den agtpågivenhed og omhu, som indklagedes drift af et el­for­sy­ningsanlæg kræver. Sagen blev derfor udsat til realitetsbehandling på et efterfølgende nævnsmøde.

SEKRETARIATETS EFTERFØLGENDE BEHANDLING

Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede er erstatningsansvarlig efter stærkstrømslovens § 17 for fejl ved den leverede strøm, da strømmen blev tilsluttet efter en afbrydelse.

Det følger af stærkstrømslovens § 17, stk. 1:
”Den, der driver et elforsyningsanlæg skal erstatte den skade på person eller gods, som forvoldes af anlægget, medmindre det oplyses, at skadelidte selv forsætligt eller uagtsomt har hidført skaden, eller skaden kunne være afværget gennem den agtpågivenhed og omhu, som driften af et elforsyningsanlæg kræver.”

Sekretariatet har på den baggrund anmodet selskabet om at redegøre for hvorvidt

Skadelidte selv forsætligt eller uagtsomt skulle have hidført skaden på sin softicemaskine eller
Skaden på softicemaskinen ikke kunne være afværget gennem den agtpågivenhed og omhu, som selskabets drift af et elforsyningsanlæg kræver.
Indklagede har hertil oplyst, at indklagede ikke mener, at klageren selv forsætligt eller uagtsomt skulle have hidført skaden på sin softicemaskine. Indklagede bemærker supplerende hertil, at indklagede ingen viden har om klagerens softicemaskine, maskinens alder, tilstand eller klagerens brug af maskinen.

Indklagede finder ikke, at skaden kunne have været afværget gennem den agtpågivenhed og omhu, som driften af elforsyningsanlægget kræver. Indklagede henviser i den forbindelse til sine leveringsbetingelsers § 7.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen.

Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede er erstatningsansvarlig for det tab, som klager har lidt, da klagers softicemaskine brød sammen på grund af elektrisk fejl.

Kontraktforholdet mellem den enkelte slutbruger og elforsyningsselskabet er reguleret dels af elselskabets leveringsbetingelser, der er anmeldt til Energitilsynet, dels af den til enhver tid gældende elforsyningslov, samt af andre relevante love. 

Da klager er erhvervsdrivende forbruger kan der ikke pålægges erstatningsansvar på objektivt grundlag efter produktansvarsloven. Erstatningsansvaret skal i stedet bedømmes efter bestemmelsen i stærkstrømslovens § 17, stk. 1, hvor der påhviler indklagede som elforsyningsselskab et culpaansvar med omvendt bevisbyrde. 

Forudsætningen for et erstatningsansvar er dog, at der er eller har været fejl på elnettet eller fejl i forbindelse med indklagedes arbejde på nettet, som har forvoldt skaden på softicemaskinen.

Som sagen foreligger oplyst, finder nævnet, at nettet må anses at have fungeret optimalt, hvilket bestyrkes ved, at stiksikringen er gået - og dermed forhindrede, at nettet kunne have forvoldt skade. 

Da det endvidere efter det oplyste må lægges til grund, at indklagedes montør ikke har arbejdet på nettet eller på ledninger el.lign. - men udelukkende har skiftet en stiksikring - finder nævnet ikke, at indklagede har tilsidesat den agtpågivenhed og omhu, som driften af et elforsyningsanlæg kræver. Der kan således ikke pålægges indklagede noget erstatningsansvar efter stærkstrømslovens regler. Da der heller ikke foreligger ansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler, kan nævnet ikke give klageren medhold i den fremsatte klage.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 09. juli 2007

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0189

Sidst opdateret: 09. juli 2007