Skip navigation

Regningsklage - Erstatningskrav for tyveri

Afgørelse

19. marts 2007

Fejl i afregninger i perioden 2003-2005 - Tyveri og manglende tilsyn med elinstallationer

Klager købte ultimo 2002 en ejendom i to etager med henblik på udlejning. De to etager havde i perioden 1. december 2002 - 31. juli 2004 været udlejet i forskelligt omfang, ligesom klager også i perioden i noget omfang havde beboet installationsadressen. Fra den 1. september 1999 til 10.februar 2003 var der kun én elmåler, og fra den 11. februar 2003 to elmålere på installationsadressen.

Klagen vedrører dels indklagedes afregning af elforbrug på installationsadressen i 2003, dels kontrolbesøget på installationsadressen den 4. april 2003, som indklagede foretog på vegne af Sikkerhedsstyrelsen. 

SEKRETARIATETS BEHANDLING

Sekretariatet har i sagsbehandlingen indhentet personoplysninger fra CPR-registret vedrørende installationsadressen. Det fremgår af registret, at klager har været tilmeldt installationsadressen i perioden 1. marts 2004 - 1. juni 2005, mens klagers lejer var tilmeldt i perioden 1. januar 2003 - 1. august 2004.

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et kort resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen.

Sagen vedrører et betalingskrav på 6.392 kr. for et elforbrug i perioden 2003-2005 samt et erstatningskrav på 63.500 kr.

Klager har ultimo 2002 købt en ejendom på to etager med henblik på udlejning. De to etager har i perioden 1. december 2002 - 31. juli 2004 været udlejet i forskelligt omfang, ligesom klager i perioden i noget omfang har beboet installationsadressen.

Kontraktforholdet mellem den enkelte slutbruger og elforsyningsselskabet er reguleret dels af elselskabets til Energitilsynet anmeldte leveringsbetingelser, dels af den til enhver tid gældende elforsyningslov, samt af andre relevante love.

Efter elforsyningslovens § 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt. Bestemmelsen indebærer, at en elforbruger, der forbruger el, herefter har indgået et kundeforhold med et forsyningspligtigt elselskab i henhold til de anmeldte leveringsbestemmelser, ligesom der er pligt til at betale for den forbrugte elektricitet.

Udgangspunktet efter tidligere administrativ praksis ved Energitilsynet/Energiklagenævnet samt domstolspraksis er, at hvis der ikke er tegn på målerfejl, påhviler det den forbruger, der påstår at det målte forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, at dokumentere eller sandsynliggøre denne påstand.

Under hensyn hertil finder nævnet, at klager ikke har dokumenteret, at der er fejl ved måleren eller på anden måde sandsynliggjort, at det fakturerede forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug. Nævnet kan derfor ikke give klager medhold i denne del af den fremsatte klage.

Vedrørende erstatningskravet for forsvundne genstande efter indklagedes eftersyn på installationsadressen bemærker nævnet, at eftersynet er sket på foranledning af Sikkerhedsstyrelsen.

Efter indgået kontrakt med Sikkerhedsstyrelsen foretager indklagede eftersyn på nye og ændrede elinstallationer i 3 tilsynsområder, og i 2003 fik indklagede overdraget eftersynet på klagers installationsadresse.

Kontrol af klagers egen elinstallation er således varetagelse af en opgave for Sikkerhedsstyrelsen. Kontrolbesøget er derfor ikke et led i klagers kundeforhold med indklagede vedrørende elforsyning. Herefter er der ikke tale om en klage, der udspringer af leveringsforholdet mellem klager og indklagede, jf. § 1, stk. 2 i vedtægterne for Ankenævnet for Energiområdet.

Erstatningskravet er derfor ikke omfattet af ankenævnets kompetence. Nævnet afviser at tage stilling til erstatningspåstanden, men må henvise klager til eventuelt at indbringe dette spørgsmål for domstolene.

Hent afgørelsen her

Dato for afgørelse:: 19. marts 2007

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0039

Sidst opdateret: 19. marts 2007