Skip navigation

2 sager om mastesikringer - Forbrugerne skulle ikke betale for udskiftning

Afgørelse

18. december 2006

2 elforbrugere blev fritaget for at betale for udskiftning af mastesikringer - Fortolkning af leveringsbetingelserne - Elselskabets bevisbyrde

I december 2005 fik 2 elforbrugere i forskellige områder af elselskabets forsyningsområde udskiftet stiksikringer - henholdsvis i en mast og i et sikringsskab. I begge tilfælde havde forbrugerne kontaktet indklagede og fået oplyst, at hvis fejlen ikke var i masten eller sikringsskabet ved vejen, ville der blive krævet betaling. 
Efter at elselskabet havde skiftet sikringerne, fik begge forbrugere en regning på 1.000 kr., da elselskabet anførte, at der ikke kunne konstateres fejl på sikringerne.
I indklagedes leveringsbetingelser er følgende anført om stikledning og -sikring:

3.4 Stikledning
Stikledningen er forbindelsen fra tilslutningspunktet til første afgreningssted i kundens installation, normalt måleren. Stikledningen betales og vedligeholdes af kunden og etableres efter retningslinier fastsat af SEAS-NVE og i Fællesregulativet.
Stikledningen udføres som kabel, med mindre der i særlige tilfælde træffes anden aftale med SEAS-NVE.
Hvis stikledningen er udført som luftledning, er det kundens ansvar og risiko, at bygningen kan tåle ledningens fastgørelse. SEAS-NVE er kun erstatningsansvarlig, hvis der foreligger forsømmelse fra SEAS-NVE’s side.
Forøgelse af stikledningens belastningsevne eller ændring af en stikledning på kundens initiativ betales af kunden.
Skade på kundens elinstallationer som følge af fejl eller skade på stikledningen påhviler kunden.
Hvor SEAS-NVE har accepteret, at kunden har overdraget ejerskabet af stikledningen til SEAS-NVE, reparerer SEAS-NVE vederlagsfrit fejl på stikledningen, med mindre kunden har forårsaget skaden.
4.3 Skader og forstyrrelser fra elinstallationer og brugsgenstande
Kundens elinstallationer og brugsgenstande må ikke give skader eller overbelastning på SEAS-NVE’s forsyningsanlæg, herunder overbrænding af stiksikringen. De må heller ikke påføre andre af SEAS-NVE’s kunder forstyrrelser. Har en kunde elinstallationer og brugsgenstande, som alene eller sammen med andre kunders elinstallationer giver væsentlige og uacceptable forstyrrelser på nettet, har kunden pligt til selv at afhjælpe forstyrrelserne eller til at betale SEAS-NVE’s omkostninger til afhjælpning. Hvis flere kunder er årsag til forstyrrelsen, kan SEAS-NVE pålægge dem deres respektive andel af omkostningerne.

 

NÆVNETS BEMÆRKNINGER

Af punkt. 3.3. i indklagedes leveringsbetingelser at tilslutningspunktet normalt er ved stiksikringerne i mast, kabelskab eller transformerstation. Efter punkt 3.4 er stikledningen forbindelsen fra tilslutningspunktet til første afgreningssted i kundens installation, normalt elmåleren.
Videre følger det af punkt 4.3, at kundens installationer ikke må beskadige eller overbelaste indklagedes forsyningsanlæg, herunder forårsage overbrænding af stiksikringen.
Stiksikringerne er således en del af indklagedes forsyningsanlæg, og indklagede har som udgangspunkt ansvaret for driften af sit anlæg, herunder ansvaret for stiksikringerne.
Punkt 4.3 synes herefter at måtte forstås således, at indklagede kan kræve omkostningerne til udbedring betalt af forbrugeren, når de beskrevne omstændigheder er til stede. Da der således er tale om en ansvarsbestemmelse, skal bestemmelsen fortolkes i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsregler. Herefter kan der kun pålægges forbrugeren ansvar for at dække indklagedes udbedringsomkostninger for skader på stiksikringen, såfremt indklagede kan godtgøre, at forbrugeren har handlet ansvarspådragende. Dvs. at det påhviler indklagede at føre det fornødne bevis for, at sikringen er sprunget som følge af forhold hos forbrugeren, og at dette kan tilregnes forbrugeren som forsætlig eller uagtsomt.
Således som indklagede har valgt at redegøre for sagsforløbet over for ankenævnet, finder nævnet, at indklagede ikke har løftet sin bevisbyrde for, at klager skulle have handlet forsætligt eller udvist en sådan uagtsomhed, at klager kan gøres erstatningsansvarlig for skaden.
Da indklagede heller ikke med nogen tilstrækkelighed sandsynlighed har godtgjort andre omstændigheder, hvorved klager har pådraget sig et erstatningsansvar, finder nævnet, at indklagede uberettiget har afkrævet forbrugeren betaling for udbedring af skaden på mastesikringen.

Hent afgørelsen her

Dato for afgørelse:: 18. december 2006

Sagsnummer:: 4/1920-0101-0129

Sidst opdateret: 18. december 2006