Skip navigation

Beregning af elpris – Aftalefortolkning

Afgørelse

23. marts 2021

Sagen drejede sig om, hvordan en aftale mellem forbrugeren og selskabet skulle forstås. Efter forbrugerens beregninger var han blevet opkrævet 177,21 kr. for meget for sit elforbrug for perioden 20. april til 13. juni 2020.

Afgørelse

Nævnet konstaterede, at aftalen mellem parterne var indgået telefonisk, og at selskabet ikke havde givet forbrugeren de oplysninger, som de skulle efter reglerne i elleveringsbekendtgørelsen og forbrugeraftaleloven. Derfor fremgik det ikke af aftalen, hvordan forbrugerens elpris skulle beregnes.

Nævnet godkendte forbrugerens beregninger, eftersom selskabet ikke havde opfyldt oplysningskravene og i øvrigt ikke havde oplyst beregningsmetoden for opkrævningen af forbrugeren.

Nævnet gav derfor forbrugeren medhold i kravet om tilbagebetaling af 177,21 kr. vedrørende perioden 20. april til 13. juni 2020.

Sagsresumé

Den 10. marts 2020 indgik forbrugeren og selskabet telefonisk aftale om levering af el til forbrugerens adresse.

Den 12. maj 2020 klagede forbrugeren til selskabet og oplyste, at han havde efterregnet sin regning fra april måned, og at regningen ifølge hans beregninger ikke stemte. Forbrugeren forventede derfor en korrektion af regningen.

Den 15. maj 2020 oplyste selskabet forbrugeren om, at det ikke var enig i forbrugerens beregning, og at selskabet ikke kunne korrigere i prisen.

Den 30. maj 2020 klagede forbrugeren til nævnet.

Under sagens behandling i nævnet oplyste forbrugeren, at der ikke forelå en skriftlig aftale mellem parterne, men at aftalen mellem parterne alene var indgået telefonisk.

Læs hele afgørelsen 20/06935.