Skip navigation

Intet registreret elforburg i 6 år

Afgørelse

Flytteopgørelse - Betaling af merforbrug - Forkert installeret elmåler - Intet registreret elforbrug i 6 år - Forældelse

Afgørelse

Forbrugeren fritages fra at betale det forbrug, som ligger før den 26. februar 2014, da krav før denne dato er forældet. Forbrugeren hæfter derimod for den del af forbruget som ligger i perioden fra den 26. februar 2014 og frem.

EWII ⅍ betaler senest 30 dage efter fakturadato sagsomkostninger på 3.800 kr. inkl. moms til ankenævnet.

Klagegebyret på 160 kr. inkl. moms tilbagebetales af ankenævnet til forbrugeren.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om betaling af merforbrug registeret i perioden fra 2012 til 2016. I denne periode har forbrugeren kun betalt for netabonnementet. Årsagen var, at måleren var monteret forkert, hvilket medførte, at målerstanden blev registreret på måleren, men ikke sendt videre til selskabet.

Afregningsproceduren er indrettet sådan, at netselskabet sender data fra tælleværk 1 til selskabet. Da der ikke var noget registreret data på tælleværk 1, var der intet forbrug der blev faktureret.

Måleren blev opsat den 26. januar 2010 på leveringsadressen.

I efteråret 2016 opdagede TREFOR El-Net (herefter netselskabet), at måleren ikke målte forbrug på tælleværk 1, men derimod tælleværk 2. Fejlen blev opdaget ved et rutinemæssigt udtræk over adresser med nul-forbrug. Undersøgelsen blev foretaget i januar 2016, men først bekræftet i september 2016.

Den 15. december 2016 sendte netselskabet en lokal installatør ud på leveringsadressen for at undersøge måleren. Installatøren konstaterede, at ledningerne der sender forbruget til hhv. tælleværk 1 og 2, var byttet om. Energiretningen var således byttet om og var grunden til, at forbruget var registreret forkert. Installatøren rettede fejlen samme dag.

Den 21. december 2016 blev måleren skiftet til en ny. Årsagen var systemmæssige udfordringer i forhold til datahubben. Det er ikke muligt for datahubben at modtage forbrugsdata fra en måler som ikke er korrekt installeret.

Flytteopgørelsen blev dannet den 14. februar 2017 og indeholdt et krav på: 40.471,46 kr.

Forbrugeren klagede over kravet til selskabet, som afviste klagen og fastholdt kravet. Sagen blev efterfølgende indbragt for Ankenævnet på Energiområdet.

Læs hele afgørelsen her

Dato for afgørelse::

Sagsnummer:: 17/03401

eltårn