Skip navigation

Indsigelse mod betaling af merforbrug

Afgørelse

25. oktober 2016

Regningsklage ▪ Indsigelse mod efterbetalingskrav ▪ Fejl i fjernaflæsning ▪ Skønnet forbrug ▪ Måler ikke undersøgt på målerlaboratorium ▪ Erstatning for sagkyndig bistand og låneudgifter.

Afgørelsens konklusion

Energi Nord Holding ⅍ og HEF NET ⅍ skal tilbagebetale merforbruget fra den 1. marts 2013 til den 1. maj 2015 til forbrugeren.

Beløbet skal lineært beregnes ud fra hele merforbrugsperioden den 1. februar 2012 til den 31. marts 2016. Betalingen for det beregnede merforbrug skal ske forholdsmæssigt og lineært på de enkelte afregningsår i perioden og til de enhedspriser, der var gældende i de enkelte afregningsår.

Beløbet udbetales til forbrugeren senest 30 dage fra forkyndelse af afgørelsen.

Beløbet forrentes fra den 24. juli 2016 med årlig rente svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar eller 1. juli med et tillæg på 8 %

Sagsresumé

Sagen vedrører en høj elregning på grund af skønnet forbrug gennem fire sammenhængende år, hvor forbrugeren gør indsigelse mod det opgjorte merforbrug.

Forbrugeren har bl.a. oplyst, at hun ved indflytningen blev orienteret om, at måleren var fjernaflæst, hvilket også er markeret på måleren. Betalingen af regningerne er sket automatisk via PBS, og forbrugeren har ikke modtaget rykkere eller gebyrer for manglende indbetaling eller måleraflæsning. På bagrund af ovenstående er forbrugeren gået ud fra, at der blev automatisk fjernaflæst, og at regningerne er blevet betalt korrekt og i overensstemmelse med det faktiske forbrug.

Energiselskaberne har oplyst, at forbrugerens fjernaflæste måler af uvisse årsager ikke indmeldte aflæsninger, hvilket energiselskaberne først blev opmærksom på ved overgangen til engrosmodellen pr. 1. april 2016. I perioden op hertil var det anført på alle regninger i den omtvistede periode, at årsafregninger var baseret på skønnede aflæsninger. Energiselskaberne har også erkendt, at det skyldtes en fejl, at regningerne, som forbrugeren har fået tilsendt, ikke var identiske med regningerne, der var tilgængelig online.

I maj 2016 opdagede forbrugeren via betalingsservice en opgørelse fra energiselskaberne for elforbrug fra den 1. maj 2015 til den 31. marts 2016 med et merforbrug på 13.234,38 kr. for perioden 1. februar 2012 til 31. marts 2016. 

Det viste sig, at forbrugerens tidligere betalte opgørelser var baseret på skønnede aflæsninger i fire sammenhængende år.

Energiselskaberne havde skønnet forbruget til 1.584 kWh i hver periode, hvor den nyeste måleraflæsning den 31. mart 2016 viste et forbrug på 8.070 kWh. 

Forbrugeren kontaktede energiselskaberne telefonisk og klagede derefter skriftligt til energiselskaberne den 5. maj 2016.

For at undgå yderligere rykkere og gebyrer betalte forbrugeren regningen under protest, og i forbindelse med dette tog hun et privat lån for at dække udgifterne.

Energiselskaberne svarede på klagen den 30. maj 2016, hvoraf energiselskaberne anerkendte, at regningen dækkede en periode på fire år, og at en del af det opkrævede beløb derfor var forældet, hvorfor de frafaldt 25 % af regningen, svarende til 3.308,60 kr.

Parterne kunne ikke blive enige om en passende løsning og sagen blev indbragt for nævnet den 8. juni 2016.

Under sagsbehandlingen hos ankenævnet blev parterne enige om, at det reelt er 14 måneder, der er forældet, og at energiselskaberne skulle refundere det forældede beløb, svarende til 3.783,51 kr.

Forbrugeren ønskede dog stadig at sagen blev fremlagt for ankenævnet, idet hun ønskede at gøre krav på det resterende beløb, svarede til 9.450,87 kr. 

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 25. oktober 2016

Sagsnummer:: 16/06638

Sidst opdateret: 25. oktober 2016

Stempel