Skip navigation

Modregning af elproduktion

Afgørelse

22. april 2015

Kompetence ▪ Tre installationer på samme grund ▪ Modregning af elproduktion fra eget solcelleanlæg ▪ Sammenlægning af elinstallationer ved modregning af egenproduktion.

Afgørelse

Nævnet afviser at behandle sagen, da sager om salg af el fra solceller falder uden for nævnets kompetence.

Energiselskabet skal ikke betale sagsomkostninger i denne sag. Klagegebyret på. 160 kr. inkl. moms overføres til den bankkonto, som forbrugeren anviser, jf.§ 25, stk. 2, i ankenævnets vedtægter.

Sagsresumé 

Sagen drejer sig om en tidligere erhvervsejendom med tre bygninger: hus, gildesal og hobbygarage. På taget af forbrugeren hus er der installeret et solcelleanlæg. Forbrugeren ønsker at modregne solcelleproduktionen fra huset på ejendommens to andre installationer.

Forbrugeren klagede til energiselskabet den 20. august 2014 over, at energiselskabet ikke vil lade forbrugeren modregne sin solcelleproduktion på ejendommens to andre installationer.

Energiselskabet svarede senere samme dag, at lovgivningen på området ikke tilladte en sådan modregning. Energiselskabet oplyste, at det eneste alternativ for forbrugeren var at nedtage elinstallationerne på de to andre bygninger. Installationerne ville herefter kunne sammenlægges, således at der på forbrugerens ejendom kun var en installation.

Læs hele afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 22. april 2015

Sagsnummer:: 14/09098

Sidst opdateret: 22. april 2015