Skip navigation

Manglende betalingsevne ▪ Afbrydelse af elforsyning pga. restancer med skyldige beløb for elforbrug.

Afgørelse

16. juni 2014

Sagen drejer sig om manglende betalingsevne og selskabets efterfølgende afbrydelse af elforsyningen som følge heraf på forbrugerens adresse.

Afgørelsens konklusion

Ankenævnet giver forbrugeren, NN, medhold i det fremsatte krav over for energiselskaberne, HEF Net A/S og Aalborg City Forsyning A/S, om tilbagebetaling af lukke- og genåbningsgebyrer samt fogedretsomkostninger inklusive udgifter til låsesmed, i alt 2.420 kr. Beløbet skal inden 30 dage fra dato krediteres forbrugerens konto.

Energi Nord ⅍ betaler på vegne af HEF Net ⅍ og Aalborg Elforsyning ⅍ sagsomkostninger til ankenævnet 8.500 kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Kon­kur­ren­ce- og Forbruger­styrelsen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet.

Sagsresumé

Sagen drejer sig om forbrugerens manglende betalingsevne og energiselskabets efterfølgende afbrydelse af elforsyningen på forbrugerens adresse. Det bemærkes at forbrugeren er kontanthjælpsmodtager, og ikke har betalingsevne til at dække kravene fremsat af selskabet. Kommunen er derfor trådt ind i sagen, og repræsenterer forbrugeren. 

Forbrugeren modtog en a conto regning for el den 9. november 2012, og efterfølgende 1. rykker den 10. december 2012 og 2. rykker den 20. december 2012.

Den 23. januar 2013 blev der foretaget inkassobesøg på installationsadressen. Da der ikke var nogen hjemme, og måleren var placeret indenfor, kunne der ikke ske afbrydelse af elforsyningen uden hjælp fra foged og låsesmed.

Den 4. marts 2013 modtog forbrugeren a conto regning for elforbruget for perioden februar til april 2013. Den 3. juni 2013 modtog forbrugeren a conto regning for perioden maj til juli 2013 – disse regninger blev ikke betalt.

Den 18. juni 2013 blev forbrugerens elforsyning afbrudt ved hjælp fra fogedretten og tilkaldt låsesmed. Forbrugeren var ikke hjemme på installationsadressen.

Den 19. august 2013 rettede Aalborg kommune på vegne af forbrugeren henvendelse til energiselskabet, for at få genåbnet elforsyningen og foreslog en betalingsaftale på 200 kr. om måneden. Energiselskabet afviste at åbne for elforsyningen før al restance var betalt.

Den 26. august 2013 modtog ankenævnet klageskemaet.

Aalborg kommune betalte den 21. oktober 2013 restancen, hvorefter selskabet genåbnede for elforsyningen.

Hent afgørelsen her (pdf)

Dato for afgørelse:: 16. juni 2014

Sagsnummer:: 13/09659

Sidst opdateret: 16. juni 2014

Stempel