Gå til resume Gå til indhold

Varme

Varmeapperat indhold
Artikel

Her kan du læse om spørgsmål vedrørende varmeforsyning
Gå til indhold

Afbryde forsyning, hvis der er børn


Afkøling - Skal jeg betale for manglende afkøling


Huskøb og fjernvarme


Flytteafregning - Er det rimeligt, at energiselskabet kræver efterbetaling mere end 3 år efter?


Fraflytning fra lejebolig - Skal jeg betale min varmeregning til lejemålet ophører?


Lukke for varmen på grund af restance?


Fast afgift for udestue


Varmeafgift - Skal jeg betale ens fast afgift?


Varmeopgørelser i leje-, andels- eller ejerlejligheder


Afbryde forsyning, hvis der er børn

Spørgsmål:

Må en forsyningsvirksomhed afbryde for elforsyningen eller varmeforsyningen, hvis der er børn i husstanden?

Svar:

Ja, hvis energiselskabet har overholdt en nærmere forud fastlagt procedure.

Svaret er nu forskelligt for el og varme.

Elforsyning
Elselskaber må ikke længere afbryde strømmen, selv om der skyldes penge for tidligere elforbrug.

Varme- og naturgasforsyning
Ved overskridelse af betalingsfristen skal forbrugeren have en rykkerskrivelse med tilbud om at indgå en afdragsordning.

Betaler forbrugeren fortsat ikke, eller overholder forbrugeren ikke afdragsordningen, kan forsyningsvirksomheden afbryde forsyningen. Forbrugeren skal dog have et varsel om, at der nu vil ske afbrydelse.

Forbrugeren kan dog altid sikre sig fortsat forsyning ved at stille depositum eller anden sikkerhed for fremtidige leverancer.

Hvis der er børn i husstanden, bør forsyningen kontakte de sociale myndigheder, inden der sker afbrydelse af forsyningen.


Afkøling - Skal jeg betale for manglende afkøling

Spørgsmål:

Mit varmeværk kræver betaling for manglende afkøling. Er dette rimeligt?

Svar:

Ja. Det skal dog fremgå af værkets leveringsbetingelser, hvilke krav der stilles til afkøling, og at der vil blive opkrævet betaling, hvis kravene ikke opfyldes.

Ved bedømmelsen af værkets betalingskrav i forbindelse med for ringe afkøling, kan der lægges vægt på, om det eventuelt kan bebrejdes forbrugeren, at afkøling ikke er sket som forudsat, eller om forbrugeren fra et givet tidspunkt er blevet gjort opmærksom på, at der var noget galt med forbrugsstedets interne installationer, og forbrugeren har undladt at ændre installationerne.

Det kan være vanskeligt at beregne værkets meromkostninger, ved for ringe afkøling, men et krav om en merbetaling på ca. 30 % af den anmeldte tarif er konkret ikke fundet urimelig.


Huskøb og fjernvarme

Spørgsmål:

Er der noget, jeg skal være opmærksom på?

Svar:

Når du skal vurdere prisen på et hus, er de løbende udgifter en vigtig størrelse. 

De skal tjekkes grundigt, så der ikke dukker uventede udgifter op, når slutsedlen er underskrevet.

En sådan udgift kunne fx være, at der er tilslutningspligt til det lokale fjernevarmeværk


Flytteafregning - Er det rimeligt, at energiselskabet kræver efterbetaling mere end 3 år efter?

Spørgsmål:

Flytteafregning - Er det rimeligt, at energiselskabet kræver efterbetaling mere end 3 år efter?

Svar:

Svaret må deles i to, da gælder forskellige regler

Elforsyning
Du skal melde flytning til din elleverandør.
Når du har meldt flytning, har du krav på en slutopgørelse senest 6 uger efter.
Elleverandøren kan stille som betingelse, at du skal aflæse elmåleren.
Men det vil være en god ide, da du ellers kan komme til at betale gebyr for, at elleverandøren skal have måleren aflæst.

Naturgas- og varmeforsyning
Her er der ikke regler i loven.
Men også her skal du melde flytning til din leverandør, som kan stille krav om, at du aflæser gas- eller varmemåleren. Leverandøren er vedrørende slutopgørelse i princippet kun undergivet den almindelige regel om 3 års forældelse i forældelsesloven.

Ankenævnet har dog tidligere truffet en principiel afgørelse om, at et et fjernvarmeselskab skal udarbejde den endelige flytteregning senest 12 måneder efter, at kunden har meldt flytning og har sendt en måleraflæsning. 

Du kan læse afgørelsen her


Fraflytning fra lejebolig - Skal jeg betale min varmeregning til lejemålet ophører?

Spørgsmål:

Jeg er fraflyttet en lejebolig, hvor jeg var direkte kunde hos varmeværket. Jeg meldte rettidigt flytning til varmeværket, som godtog meddelelsen om flytning og min måleraflæsning. Nu forlanger varmeværket med grundlag i en aftale mellem udlejeren og værket, at jeg hæfter for varmeforbruget på min tidligere adresse frem til det tidspunkt, hvor min hæftelse efter lejeloven ophører. Dette tidspunkt ligger efter mit fraflytningstidspunkt. Må varmeværket det?

Svar:

Nej. Såfremt varmeværket har accepteret og registreret forbrugeren som direkte kunde, hæfter forbrugeren alene over for varmeværket. Aftaler indgået mellem udlejer og varmeværket er i denne henseende forbrugeren uvedkommende.


Lukke for varmen på grund af restance?

Spørgsmål:

Min varmeforsyning er afbrudt på grund af restance. Skal jeg fortsat betale fast afgift, selv om jeg ikke kan bruge varme?

Svar:

Den faste afgift er forbrugerens betaling for, at der døgnet rundt står et varmeanlæg til rådighed for forbrugeren.

Da afbrydelse på grund af restance skyldes forbrugerens egne forhold, skal forbrugeren fortsat betale fast afgift for den periode, hvor forsyningen er afbrudt.


Fast afgift for udestue

Spørgsmål:

Varmeværket kræver, at jeg skal betale fast afgift af min udestue, selv om der ikke er installeret radiatorer. Er dette rimeligt?

Svar:

Hvis der er mulighed for, at der kan sive varme ud i udestuen fra rum, der er opvarmet med fjernvarme, udgør udestuen en mulig belastning af fjernvarmenettet Så skal der betales fast afgift for udestuens areal.

Om der i den konkrete sag kan ske en udsivning af varme vil ofte indebære en yderligere bevisbedømmelse. Hvis spørgsmålet om udsivning af varme kan måles af en neutral sagkyndig, kan Ankenævnet få foretaget en sådan måling.

Kan udsivning af varme ikke måles, men den yderligere bevisbedømmelse alene baseres sig på parts- og vidneforklaringer, er sagen ikke egnet til behandling ved Ankenævnet.


Varmeafgift - Skal jeg betale ens fast afgift?

Spørgsmål:

Forbrugerne hos vores varmeværk betaler den samme faste afgift uanset størrelsen af deres ejendom. Er dette rimeligt?

Svar:

Nej. Den faste afgift bør tilnærmelsesvis modsvare den kapacitet, som forbrugeren kan lægge beslag på. Der bør derfor ske en graduering af den faste afgift. Gradueringen kan ske ved en ”trinvis” graduering, fx for hver 100 m2 opvarmeligt areal.


Varmeopgørelser i leje-, andels- eller ejerlejligheder

Spørgsmål:

Jeg er utilfreds med min varmeopgørelse i henhold til varmeregnskab udfærdiget af udlejer/andelsboligforening/ejerlejlighedsforening.

Svar:

Dette kan ankenævnet ikke gøre noget ved. Ankenævnet kan alene behandle klager over varmeforbrug, hvis forbrugeren er direkte kunde hos varmeværket, dvs. at forbrugeren har selvstændig måler og afregner direkte med varmeværket.

Er du lejer, skal din klage over varmeregnskabet behandles efter reglerne i lejeloven.

Her skal du være opmærksom på, at din klage skal være kommet frem til udlejer/administrator senest 6 uger efter, at du har modtaget varmeregnskabet.

Sidst opdateret:   8. oktober 2013